Nyt på skatteområdet

Ændret beskatning af udbytter fra beviser i de tidligere udloddende afdelinger
Til og med 2013 har afdelinger (primært i aktieafdelingerne) i de udloddende investeringsforeninger (som fra 2013 omtales som ‘minimumsbeskattede investeringsinstitutter’) skulle opdele det årlige udbytte i to dele, nemlig én del, der beskattes som aktieindkomst, og en anden del, der beskattes som kapitalindkomst.

Efter nye regler, der gælder første gang i 2014, skal udbyttet enten beskattes fuldt ud som aktieindkomst eller som kapitalindkomst. Hvis afdelingen er aktiebaseret, skal hele udbyttet således beskattes som aktieindkomst, og tilsvarende beskattes udbytter til medlemmer af obligationsafdelinger som kapitalindkomst

Nye beløbsgrænser – 2014
En række af beløbsgrænserne på skatteområdet er fastsat som grundbeløb i 2010-niveau og reguleres årligt efter reglerne i personskattelovens § 20.

Som et led i skattereformen fra 2009 blev reguleringen af beløbsgrænserne suspenderet for perioden fra 2010 til 2013. Reguleringen er nu genoptaget med virkning for indkomståret 2014.

En liste over alle beløbsgrænser, som reguleres efter personskattelovens § 20, kan findes på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.

Konsolideringsfradraget genindføres fra og med 2014
Arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og brancheforeninger kan efter fondsbeskatningsloven foretage det såkaldte konsolideringsfradrag, som er et slags fradrag for hensættelse til konsolidering af foreningsformuen.

Til og med 2009 kunne der opnås fradrag med 3,4 pct. I perioden frem til 2014 har reguleringsreglen som omtalt ovenfor været sat ud af kraft, og de nævnte foreninger har derfor ikke kunne opnå fradrag for perioden 2010 – 2013.

Fra 2014 og for de efterfølgende år er indekseringsreglen igen sat i kraft, for 2014 med 1,8 pct., jf. personskattelovens § 20. For 2014 kan foreningerne som omtalt derfor beregne et fradrag på 1,8 pct. af foreningsformuen ved årets begyndelse.

Nye lovforslag
Lovforslag L 60, fremsat den 4. november 2013 (forslag om ændring af bl.a. pensionsafkastbeskatningsloven).
Lovforslaget har bl.a. til formål at understøtte pensionsopsparernes mulighed for at skifte gennemsnitsrenteprodukter ud med markedsrenteprodukter m.v. Baggrunden er, at flere pensionsinstitutter overvejer at tilbyde pensionsopsparerne at foretage en sådan udskiftning mod udlodning af en såkaldt omtegningsbonus, dvs. en andel af de ufordelte midler for ordningen. Forslaget går bl.a. ud på at give pensionsinstitutterne mulighed for at få forrentet den uudnyttede negative skat, der skyldes udlodning af omtegningsbonus til opsparerne. Den negative skat, der ikke er blevet modregnet i positiv skat i efterfølgende år, forrentes indtil den kan udbetales senest 5 år efter omtegningen.