Arbejdsområder – Tax Consulting Services

Der ydes skattemæssig rådgivning og services inden for en lang række områder, hvoraf de vigtigste er omtalt nedenfor.

Investering i Danmark
Rådgivning ved etablering af virksomhed i Danmark, herunder vurdering af, om aktiviteterne udløser beskatning her i landet, samt de skattemæssige konsekvenser ved etablering af holdingselskab her i landet.

Finansielle institutioner
Rådgivning af finansielle institutioner, dvs. banker, leasing- og factoringselskaber, forsikringsselskaber, pensionskasser, realkreditselskaber, investeringsforeninger.

Fonde og faglige foreninger/interesseorganisationer
Der ydes rådgivning af fonde. Her gælder flere særlige regler. F.eks. beskattes fonde ikke af afkast fra fondens underliggende aktiver i det omfang, at fonden uddeler årets overskud eller hensætter dette til senere uddelinger til (vedtægtsmæssige) almennyttige/almenvelgørende formål. Det er derfor vigtigt at tilrettelægge fondens uddelinger og hensættelser meget nøje.

Aktier, investeringsbeviser, pensionsopsparing, fast ejendom mv.
Der tilbydes rådgivning om de skattemæssige konsekvenser ved salg investeringsaktiver, f.eks. aktier, obligationer og fast ejendom.

Porteføljeaktionærer samt hovedaktionærer/selskabsbeskatning
Aktionærer kan i praksis opleve, at der indtræder beskatning i situationer, hvor dette langt fra forventes, f.eks. ved aktionærens køb/salg af aktiver fra/til selskabet. Også ændringer af selskabets vedtægter, f.eks. hvor sønnen til en hovedaktionær får tillagt særlige rettigheder over selskabet, kan udløse beskatning.

Investeringsforeninger og investeringsbeviser
Denne rådgivning omfatter alle skattemæssige konsekvenser ved investering i investeringsforeninger, uanset om der er tale om selskaber eller personer.

Specielt for selskaber skal man være opmærksom på, at der kan være særlige fordele ved investering gennem investeringsforeninger. F.eks. kan selskaber modregne gevinster på beviser i de såkaldte investeringsinstitutter med minimumsbeskatning (tidligere de udloddende investeringsforeninger) i tidligere års opsparede aktietab (realiseret i perioden 2002 – 2009) og i den såkaldte nettokurstabssaldo.

Finansielle instrumenter
Ofte indgår selskaber, foreninger og andre juridiske personer såkaldte finansielle kontrakter, f.eks. optioner, terminsforretninger og de såkaldte swaps. Konsekvenserne af sådanne kontrakter kan være uoverskuelige, jf. for eksempel den aktuelle debat om andelsboligforeninger, der har indgået swaps til dækning af finansielle risici. Vi yder rådgivning om de skattemæssige konsekvenser ved indgåelse af finansielle kontrakter.

Pensionsordninger
Vi rådgiver om fordele og ulemper ved de forskellige former ved indgåelse af pensionsaftaler, uanset om der er tale om pensionsaftale med bank, forsikringsselskab, pensionskasse eller livsforsikringsselskab.

Fast ejendom
Vi bistår gerne med rådgivning omkring køb og salg af fast ejendom. Navnlig for selskaber er reglerne komplicerede, når der f.eks. skal opgøres gevinst eller tab ved salget. Selvom personer normalt er skattefri af gevinster ved salg af fast ejendom (parcelhusreglen), kan der være i situationer, hvor der skal opgøres en skattepligtig avance.

Bindende svar
I en lang række situationer er der er usikkerhed om rækkevidden af de skattemæssige konsekvenser af en påtænkt disposition, f.eks. ved salg af en virksomhed. Vi bistår gerne med at indhente et såkaldt bindende svar om de skattemæssige konsekvenser af dispositionen.

Klagesager/omkostningsgodtgørelse
Vi har betydelig erfaring i behandlingen af klagesager ved Skatteankenævn og Landskatteretten, f.eks. inden for selskabs- og aktionærbeskatning, ejendomsavancebeskatning mv.
Personer har krav på fuld eller delvis godtgørelse af de sagsomkostninger, der er forbundet med at føre klagesager om skat mv.

Hvis den pågældende får medhold eller medhold i overvejende grad i klagen, godtgør SKAT det fulde beløb til sagkyndig bistand i sagen. Taber han/hun sagen eller får medhold i mindre omfang, får vedkommende under alle omstændigheder halvdelen af udgifterne dækket af SKAT.

Selskaber og fonde er dog ikke berettiget til godtgørelsen, men har i stedet ret til at fratrække udgifterne.